Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLAHİ HİTAP - RUH İLİŞKİSİ
(DIVINE ADDRESS- RUH RELATIONSHIP )

Author : Mazhar DÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 590-599
    


Summary

Arap dilinde "ruh", "ravh", "rih" lafızları nefes, soluk, rüzgâr, esinti, koku (rayiha), rahatlık, gece vakti yürüyüş yapmak gibi manalara gelir. "Ruh" kelimesi, özelde Allah'ı tanıyıp bilme, Allah'a yönelme ve O'nu sevme kuvvesi manasına da kullanılır. Bu, nefsin ruha nispet edilmesi, tıpkı canın bedene nispet edilmesi gibidir. Yüce Allah'ın veli ve itaatkâr kullarını desteklediği ruh, Allah'ı tanıyıp bilmekle ilgili ruhtur. İlmin, ihsanın, ihlasın, muhabbetin ve Allah'a yönelişin de bir ruhu vardır. Ancak bu ruhlar hususunda insanlar birbirinden çok farklıdır. Kimi insanlar bu manevi ruhun ağır basmasından dolayı ruhani kimlik kazanırken, kimi insanlar ise, yine aynı manadaki ruhlarını kaybettiklerinden hayvan derekesine düşerler. Resulullah(a.s)'a inen Kur'an hitabı muhtelif ayetlerde "ruh" diye nitelendirilir: "İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun." (Şura, 42/52) Müfessirler tarafından " ruh" ifadesi; "vahy", "rahmet", "inzal" ve "emr" gibi kelimelerle birlikte zikredilmiştir. Yine "Ruhu'l-Kudüs" tabiri de ilahi hitap ve ilhamla doğrudan ilişkili bir semantiğe sahiptir. Yüce Allah'ın müminleri kendisinden bir "ruh" ile desteklediğini: " Onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir " (Mücadele, 58/12) ayetindeki "ruh" kelimesine rahmet, iman nuru, hidayet, düşmana karşı yardım gibi farklı manalar takdir edilmiştir. İlahi hitap–ilham ilişkisiyle ilgili olarak, "sekine", "ruh", "Ruhu'l-Kudüs" kavramları arasında bir ilişki söz konusudur. Metafizik âlem ile fiziki âlem arasındaki vasıta ya vahiy veya ilhamdır. Bu ilahi feyzin taşıyıcı unsuru melekler olup, ilahi hitabın muhatap ile buluşması hali ise, "vahiy kaplama hali" dediğimiz "sekine" olarak telakki edilir. Bu bildiride "ilahi hitap", "ruh", "sekine", "Ruhu'l-Kudüs", "emr", "rahmet" ve "inzal" kavramları arasındaki ilişkiler ele alınıp değerlendirilecektir.Keywords
Anahtar Kelimeler: İlahi Hitap, Ruh, Cebrail, Sekine, Hikmet

Abstract

In the Arabic language, "spirit", "rah", "rih" means breath, pale, wind, breeze, smell (fragrance), comfort, The word "soul" is also used to mean knowing Allah, turning to Allah and loving Him. This is the relative proportion of the ‘nafs’, just as the proportion of the body to the body. The spirit that Almighty Allah supports parents and His obedient servants is the spirit of knowing Allah. There is a spirit of divine, benevolence, conversation, and orientation towards Allah. However, people in these spirits are very different from each other. While some people acquire spiritual identity due to the heavy pressure of this spiritual soul, some people fall to the animal level because they have lost their souls in the same spirit. The Qur'anic address to the Prophet (pbuh) is described as "soul" in various verses: "And thus We have revealed to you an inspiration of Our command. You did not know what is the Book or [what is] faith, but We have made it a light by which We guide whom We will of Our servants. And indeed, [O Muhammad], you guide to a straight path“ (Surah, 42/52) Expression of "soul" by the commentators; "revelation", "mercy", "inzal" and "order". Again, the phrase "Ruhu'l-Kuddus " also has a semantics directly related to divine appeal and inspiration. Different meanings have been appreciated, such as the mercy of the "soul", faithfulness, guidance, and help against the enemy, that Allah Almighty supports believers with a "spirit" from His own: "He has supported them with a soul from his own side". (Mücadele, 58/12) There is a relationship between the concepts of "sakinah", "soul", "Ruhu'l-Kuddus " in relation to the divine appeal-inspiration relationship. The means between the metaphysical realm and physical realm is either revelation or inspiration. The carrying element of this divine funeral is the angels, and the state of meeting with the divine addressee is considered as "sakinah" which we call "revelation covering state". In this declaration, the relations between the concepts of "divine address", "spirit", "Ruhu'l-Kuddus ", "order", "mercy" and "inzal" will be evaluated.Keywords
Keywords: Divine Greetings, Spirit, Gabriel, Wisdom

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri