Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞE KATILIM, ORGANİZASYONEL TABANLI BENLİK SAYGISI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF THE JOB INVOLVEMENT, ORGANIZATION-BASED SELF-ESTEEM AND INTENTION TO QUIT ON THE PSYCHOLOGICAL CONTRACT: A RESEARCH ON HEALTHCARE WORKERS )

Author : Demet ÇAKIROĞLU  & Mehmet ALTINÖZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 625-634
    


Summary

İşe katılım, organizasyon temelli benlik saygısı, işten ayrılma niyeti ile psikolojik sözleşme kavramlarının günümüz iş dünyasındaki önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda işe katılım, işgörenlerin çalıştıkları iş ortamındaki iş deneyimlerini nasıl gördükleri veya nasıl algıladıkları ile ilgili kişiye özgü bir inanç olarak kabul edilmektedir. Organizasyon temelli benlik saygısı, bireyin kendini yetenekli ve işe değer olduğuna inanmasına ilişkin bir kavram olarak karşımıza çıkmakta, aynı zamanda organizasyon temelli benlik saygısı, bireyin ihtiyaçlarını tatmin edebildiği ve kurumlarında bireysel yeterlilik duygusuna sahip olduklarına inandıkları ölçüde anlamlı bulunmaktadır. İşten ayrılma niyeti, bireyin çalıştığı kurumu bırakmayı düşünmesi ve alternatif istihdam olanaklarını araştırması ile ilgili olup işgörenin yakın gelecekte çalıştığı kuruluştan ayrılma niyetini içeren bilinçli bir istek olarak görülmektedir. Psikolojik sözleşme, işgören ve kurum arasında karşılıklı yükümlülüğün olması inancı olarak değerlendirilmektedir. Psikolojik sözleşmede, işgörenin örgüte ilişkin gözlemleri, algıları ve deneyimleri yer almaktadır. Psikolojik sözleşme, işgören ile işveren arasında yazılı olmayan anlaşmaları ifade etmektedir. Söz konusu anlaşma; yönetimin işgörenden, işgörenin de yönetimden karşılıklı beklentileriyle oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı, çalışanların işe katılım, organizasyonel tabanlı benlik saygısı ve işten ayrılma niyeti ile iş çıktılarının psikolojik sözleşme üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir kamu hastanesi oluşturmaktadır. Araştırma, söz konusu hastanede görev yapan tüm kadro unvanlarına sahip 279 çalışanın katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada, çalışanların işe katılım, organizasyonel tabanlı benlik saygısı ve işten ayrılma niyeti düzeylerinin psikolojik sözleşme davranışları üzerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada, elde edilen verilerin analizi ile ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda; çalışanların işe katılım, organizasyonel tabanlı benlik saygısı ve işten ayrılma niyeti ile iş çıktılarının psikolojik sözleşme üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu kapsamda yapılan araştırmanın, uygulayıcılara ve alan çalışmalarına katkı sağlayacağı umulmaktadır.Keywords
Psikolojik sözleşme, işe katılım, organizasyon tabanlı benlik saygısı, işten ayrılma niyeti, iş çıktısı

Abstract

The importance of job involvement, organization-based self-esteem, intention to quit and psychological contract concepts is increasing in today's business world. In this context, job involvement is regarded as a person-specific belief that occupants perceive or perceive their work experience in the workplace in which they are working. Organization-based self-esteem is confronted as a concept of believing that an individual is self-talented and worthwhile, and at the same time, organization-based self-esteem is meaningful to the extent that an individual can satisfy his needs and feel that he or she has the sense of individual competence in their institution. The intention to quit the workplace is related to the individual thinking about leaving the institution he works for and exploring alternative employment possibilities and is viewed as a conscious desire to leave the workplace in the near future. Psychological contract is a belief that there is a mutual obligation between the occupation and the institution. In the psychological contract, the observations, perceptions and experiences of the occupation are included. Psychological contract refers to non-written agreements between the employer and the employer. The agreement in question; the management takes place at the workplace, and the workplace is made up of mutual expectations from the management. The aim of this research is to examine the impact of work outcomes on psychological contracts, employees' job involvement, organization-based self-esteem and intent to quit. The universe of the research is a public hospital operating in the health sector. The survey was conducted with the participation of 279 employees, all of whom had the title of staff working in the hospital. In the study, it was examined whether there was a significant difference in employees' job involvement, organization-based self-esteem and intent to quit levels on psychological contract behaviors. In the survey, in line with the results of the analysis of the obtained data; job involvement, organization-based self-esteem and intent to quit and the effect of work output on psychological contract were statistically significant. It is hoped that the research carried out within this context will contribute to the applicant and field studies.Keywords
Psychological contract, job involvement, organization-based self-esteem, intention to quit, work output

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri