Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ‘’DİN-MÜZİK’’ ALANLARINA İLİŞKİN YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER
(MASTER DISSERTATIONS WRITTEN CONCERNING ‘RELIGION AND MUSIC’ IN TURKEY )

Author : İlayda Dilan ONAT  ; Şebnem YILDIRIM ORHAN & Cenk GÜRAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 165-180
    


Summary

Din ve müzik yüzyıllardır birbirlerini beslemiş iki olgudur. Her inanış şekli farklı biçimlerde de olsa ritüellerinde müziğe yer vermiştir. Bu araştırma, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde yazılmış “din ve müzik” alanına ilişkin lisansüstü tezlerin tespit edilmesi ve sınıflandırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, din ve müzik ile ilgili yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması ve araştırmalarda konu seçiminde referans olması bakımından önemli sayılmaktadır. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği açısından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Çalışmada tezler nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu “din ve müzik” alanlarına ilişkin yazılmış bütün lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırma, araştırmacının ulaşabildiği lisansüstü tezlerle, ulaşılan tezlerin anahtar kelimelerinde, başlıkta ve özette yer alan “din ve müzik” ile ilişkili kavramlar ile sınırlıdır. Araştırmaya, tez başlıkları ve özetlerin, tezlerin içeriğini yansıttığı sayıltısıyla yola çıkılmıştır. Çalışmada, müzik ve din alanlarına ilişkin yapılmış lisansüstü tezlere ait veri toplarken YÖK tez arama merkezinin internet sayfası aracılığıyla anahtar kelimeleri, özet ve başlıkta yer alabilecek din ve müziğe referans olabilecek din ve müziğe ilişkin “müzik ve din, müzik ve toplum, müzik ve ritüel, ritüel, müzik ve mezhep, müzik ve ibadet, müzik ve inanç, müzik ve dini kimlik, müzik ve azınlık, müzik ve cemaat, cemaat, müzik ve cami, müzik ve sinagog, sinagog, müzik ve kilise, kilise müziği, semah, sema, ilahi, madrigal, ezan, müzik ve Budizm, Hinduizm, müzik ve tasavvuf, müzik ve tarikat, Ermeni, Rum, Süryani, Yahudi, Keldani, Alevi, Sünni, İslam, Hristiyanlık, Hıristiyanlık” ifadeleri ile tarama yapılmış, yaklaşık 12.500 teze ulaşılmış, bu tezlerin özetleri incelenmiş, din ve müzikle ilişkili olan 188 tez yapıldıkları üniversitelere, tez türlerine, yıllara, enstitülere, anabilim dallarına, dillerine ve üniversitelere göre tablolaştırılmış ve içeriklerine göre de sınıflandırma yapılmıştır. Çalışmada tezlerin, Antropoloji, İlahiyat, Tarih, Temel İslam, Etnomüzikoloji ve Folklor, Halk Bilimi, Geleneksel Türk Müzikleri, Türk Halk Müziği, Müzik Bilimleri ve Teknolojisi, İlahiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik, Türk Müziği, Türk Din Müziği, Felsefe ve Din, Sosyoloji, İslam Tarihi ve Sanatları, Güzel Sanatlar bilim, anabilim ve anasanat dallarında “ yazıldığı tespit edilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Müzik, din, ibadet, müzikoloji, tez, lisans üstü, sosyoloji

Abstract

Religion and music are two facts that feed each other for centuries. Each religious belief included music in their rituals albeit in different ways. This study aims to detect and classify the master dissertations on the subject of ‘religion and music’ written at different universities in Turkey. This study is accounted as an important study in terms of being a source for further studies on this subject and a reference for topic selection in the literature. This study is a situation-determinative descriptive study in terms of the aim of the study, the procedure parallel with the aim, and quality of the collected data. In this study, one of the qualitative data analysis methods, content analysis is adopted to examine the dissertations.  Several master dissertations written on ‘religion and music’ constitute the population of the study. This study is confined to the subject related terms in the key words, titles and, summary sections of the dissertations which the researcher has access. The idea that the titles and summaries reflect the real content of dissertations forms a basis for this study. In this study, while collecting data from master dissertations on the subject of ‘religion and music’ specific terms about religion and music that can be founded in summary and title of the dissertations such as ‘religion and music, music and society, music and rituals, rituals, music and sectarian, music and worship, music and faith, music and religious identity, music and minority, music and community, community, music and mosque, music and synagogue, synagogue, music and church, plainchant, semah, whirling, chant, madrigal, azan, music and Buddhism, Hinduism, music and mysticism, music and cult, Armenian, Greek, Jewish, Assyrian, Chaldean, Alevi, Sunni, Islam, Christianity’ were scanned via YÖK web site that is designed for searching dissertation. At the of the scanning process, about 12.500 dissertations were accessed and their summary parts were examined. 188 dissertations about ‘religion and music’ were shown in the tables according to the universities, types of thesis, years, institutions, departments, and languages; and were classified according to their contents. It was determined that dissertations were commonly written on departments of anthropology, theology, history, basic Islam, ethnomusicology and folklore, folklore, traditional Turkish music, Turkish folk music, musicology and technology, Turkish philology, music, Turkish music, Turkish religious music, philosophy and religion, sociology, İslamic history and arts, fine artsKeywords
Key words: music, religion, worship, musicology, thesis, master, sociology

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri